คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ วิธีการประเมินสุขภาพและอาการเบื้องต้น การคัดกรองการเจ็บป่วยที่เกิดบ่อยในชุมชนเพื่อการส่งต่อ