รายวิชา เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ นี้ ได้จัดแบ่งเนื้อหาไว้  11  หัวข้อเรื่อง  โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้ความรู้ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์โดยเน้นการผลิ ตเนื้อและผลิตภัณฑ์จากโคและสุกร โดยในส่วนของบทนำจะเป็นภาพรวมของการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ของสุกรและโคในประเทศไทย ในการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั้นผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างของกล้ามเนื้อและ องค์ประกอบของเนื้อสัตว์ เพื่อทำการผลิตเนื้อสัตว์โดยใช้วิธีการฆ่าที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการตัดแต่งซากที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์ภายหลังการฆ่ามีความสำคัญและจำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดเช่นกัน ในส่วนของการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ความรู้เกี่ยวกับการถนอมรักษาอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) รวมถึงการใช้มาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา เพื่อให้การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมาตรฐานและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้โดยการตอบคำถามท้ายบท

ผู้จัดทำผลงานหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์นี้ จะให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษา ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่  การงาน  ชีวิตประจำวัน  เพื่อประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเอง ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติต่อไป