ระบบอินเตอร์เน็ต แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทำหน้าเว็บ และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บพื้นฐานด้วย เอชทีเอมแอลและซีเอสเอส ภาษาและโปรแกรมต่างๆ สำหรับการพัฒนาแอพลิเคชันบนอินเตอร์เน็ต สภาวะแวดล้อมของเว็บแอปปลิเคชัน หลักการทำงาน และการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่งไคลเอนต์ การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเก็บสถานะด้วยกลไกคุ๊กกี้ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต ความมั่นคงและแนวทางด้านความมั่นคงของโปรแกรมเว็บ