โครงงานปฏิบัติเพื่อการสร้างซอฟต์แวร์ของระบบงานที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้แล้วโดยเน้นให้นักศึกษาสามารถสร้างซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ และต้องมีการสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน