ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเว็บ ส่วนประกอบและที่อยู่ในไซเบอร์สเปซ วิธีการพัฒนาข้อมูลข่าวสารสำหรับเว็บเพจ คุณลักษณะและคุณภาพของเว็บเพจ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการให้บริการของเว็บเซอร์ฟเวอร์ในปัจจุบัน การติดตั้งระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลบนเว็บ การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ การออกแบบหน้าเว็บ การใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในปัจจุบันเพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ