การนำทฤษฎีทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้อการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคว์สแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์อุกรมเวลา และเลขดัชนี