หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ ได้แก่ การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน การวิเคราะห์การผลิต การวิเคราะห์ลักษณะตลาดและการกำหนดราคาสำหรับตลาดต่างๆ การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ นโนบายเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และกรณีศึกษาต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง