การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจในหัวข้อ ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) ทฤษฎีการแข่งขัน (Game Theory) ปัญหาการขนส่ง (Transportation problem) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory model) ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov Model) แถวคอย (Queuing) และการจำลองเหตุการณ์ (Simulation)