หลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การบริหารโครงการและแผนงาน และวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ทั้งโครงการของรัฐและเอกชน การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและแผนงาน การกำหนดทางเลือกของโครงการหลัก และขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห์ Cost-Benefit Ratio วิเคราะห์เชิงระบบในโครงการและแผนงาน