บทบาทความสำคัญ และประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจ  การศึกษาภูมิปัญญาด้านการเกษตร ในการผลิตผักพื้นบ้านและการนำไปใช้ประโยชน์ การจำแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก  ผักพื้นบ้านเขตเทือกเขาภูพาน เขตหนองหาร และลำน้ำสงคราม  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  การผลิตผักอินทรีย์ การปลูกและการดูแลรักษา  การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  การเก็บเกี่ยวและการตลาด