ความสำคัญของไม้ผลทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ และการจำแนกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันศัตรูไม้ผล การใช้สารและสารควบคุมการเจริญเติบโต ในการบังคับการออกดอกและการติดผล การเก็บเกี่ยว การการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจำหน่าย