น้ำตาลเพนโทส (pentose)

น้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิกเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ

 

น้ำตาลไรโบส (D-ribose)

น้ำตาลดีออกซีไรโบส (D-2-deoxyribose)

 


 

 

น้ำตาลไรโบสจัดเป็นองค์ประกอบของ RNA

 

D-ribose              ß -D-ribofuranose

 

 

น้ำตาลดีออกซีไรโบสเป็นองค์ประกอบ DNA

 

          D-2-dioxyribose            

  ß-D-2-dioxyribofuranose

 

Home

Next