ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสำนักงานและการบริหารงานสำนักงาน

 

 

             การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  ในหน่วยงาน  ย่อมต้องอาศัยทั้งบุคลากร  เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง   ๆ  เงิน  และวิธีการการจัดการ  สิ่งเหล่านี้จะรวมกันอยู่ที่สำนักงาน    เพื่ออำนวยความสะดวก    รวดเร็วให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์การ

สำนักงานคืออะไร  ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายประการดังนี้  คือ

              พจนานุกรมไทย  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.. 2530 ได้ให้ความหมายว่า  สำนักงาน  คือที่ทำการ

         

            พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ให้ความหมายไว้  ประการ  ได้แก่

                  เป็นหน้าที่  ความรับผิดชอบ   ที่เกิดจากการใช้อำนาจของรัฐบาลเพื่อสาธารณประโยชน์

                    สถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาล   กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสำนักงานนี้  ได้แก่  การให้คำแนะนำปรึกษา  การเก็บและการบันทึกเอกสารและงานเสมียน  เป็นต้น

                    ศูนย์สั่งการของธุรกิจหรือองค์การต่าง ๆ  สถานที่ที่ใช้ในการบริหารงาน  หรือ  สั่งการของทั้ง ุร กิจ รัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจ

             พรรณี  ประเสริฐวงษ์  (พรรณี  ประเสริฐวงษ์. 2529 : 5)  ให้ความหมายไว้ว่า  สำนักงาน  หมายถึง สถานที่     ปฏิบัติงานของผู้บริหาร  หรือหมายถึง  สถานที่ดำเนินงาน หนังสือ หรืองานเอกสาร หรืองานข่าวสารข้อมูล

             คีลลิง     และคาลเลาส์ (Keeling   and   Kallaus.  1973 :  3 )  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  สำนักงาน (Office) คือสถานที่ที่มีการโต้ตอบจดหมายการจัดเตรียมแบบฟอร์มและรายงาน  การจัดเก็บเอกสาร  และการ บริหารงานเอกสาร  ซึ่งงานเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพนักงานพิมพ์ดีด เลขานุการ ผู้จัดเก็บเอกสาร พนักงานทำบัญชี  ผู้ใช้เครื่องใช้สำนักงานผู้ควบคุมและผู้จัดการสำนักงาน

            จากความหมายเหล่านี้  อาจสรุปรวมได้ว่า  สำนักงาน  (Office)  คือสถานที่ทำการ  ซึ่งใช้เป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาล  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และพนักงานของหน่วยธุรกิจต่างๆ  เป็นสถานที่ที่ใช้ในการบริหารงาน  สั่งการ  ให้คำแนะ  นำปรึกษา  โต้ตอบจดหมาย     จัดเตรียมแบบฟอร์ม    และรายงานจัดเก็บเอกสารและบริหาร  งานเอกสาร  ซึ่งงานเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของพนักงานพิมพ์ดีด    เลขานุการ    ผู้จัดเก็บเอกสาร    พนักงานบัญชี  ผู้ใช้เครื่องใช้สำนักงาน  ผู้ควบคุมและ ผู้จัดการสำนักงาน