home.gif (166 bytes) กลับหน้าหลัก


test.jpg (6382 bytes)


              1. สำนักงาน (Office) คือ                
               
สถานที่ทำการ
               
หน่วยงาน
               
ที่ทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลและ เอกชน
               
อาคาร, สถานที่, ที่ทำงาน
                
ถูกทุกข้อ

             2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของงานสำนักงาน

                เป็นงานที่มีลักษณะเป็นศูนย์ข้อมูล
               
เป็นงานประเภทให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ
               
เป็นงานที่ไม่สามารถจำกัดปริมาณของงานสำนักงานได้
               
เป็นงานที่มีลักษณะเป็นงานเอกสาร
                
เป็นงานที่ให้ความสะดวกหรือสนับสนุนผลงานของหน่วยงานอื่นๆ

            3. การจักระบบและวิธีปฏิบัติงาน หมายถึง
                   
                     
การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
                     
การปรับปรุงระบบงานเพื่อหาทางประหยัดแรงงานเวลาและลดค่าใช้จ่าย
                     
การกำหนดรายการละเอียดประกอบการจัดหา การเลือกสรร และบำรุงรักษา
                     
การวางแผนการใช้พื้นที่สำนักงาน
                     
การบริการด้านงานสารบรรณ การผลิตเอกสาร เพื่อให้การติดต่อเป็นไปอย่างสะดวก

             4. กิจกรรมในสำนักงาน ส่วนใหญ่จะปฏิบัติเกี่ยวกับด้านใดมากที่สุด

                  รักษาความปลอดภัย
                 
รักษาความสะอาด
                 
อาคารสถานที่และซ่อมแซมทรัพย์สิน
                 
เอกสาร
                  
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ

             5. Office Management หมายถึงข้อใด
 
                 
การบริหารการจัดการ
                 
การบริหารงานสำนักงาน
                 
การจัดการสำนักงาน
                 
สำนักงานอัตโนมัติ
                  
การบริหารและการจัดการสำนักงาน

             6. การวางแผน  Planning หมายถึงข้อใด
                   
                 
การกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในสำนักงาน
                 
การปฏิบัติงานสำนักงานซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับคน
                 
การเตรียมงาน และเตรียมการปฏิบัติงานสำนักงานไว้ล่วงหน้า
                 
การควบคุมงานสำนักงานต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับการวางแผน
                 
การติดตามวัดประสิทธิภาพผลงานของแต่ละกิจกรรม

             7. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้บริหารงานสำนักงานที่สำคัญที่สุด
                 
                 
มีความเป็นผู้นำ
                 
มีไหวพริบ
                 
มีความมั่นคง
                 
เป็นผู้มองการณ์ไกล
                 
มีการศึกษา

             8. การปฏิบัติงานหรือการบริหารงาน ( Execute) ต้องยึดหลักอะไร
                 
                 
ต้องมีความชำนาญ
                 
ความถูกต้อง
                 
ความรวดเร็ว
                 
ไม่มีความหยุดชะงักโดยไม่จำเป็น
                 
ถูกทุกข้อ

              9. ผู้จัดการสำนักงาน คือ

                 
ผู้บริหารที่จะต้องวางแผน และนำพนักงานในสำนักงานปฏิบัติงานให้เสร็จ
                 
ผู้บริหารสูงสุดที่ทำหน้าที่คอยดูแลทุกอย่างในสำนักงาน
                 
ผู้นำที่จะต้องคอยวัดผลงานเพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
                 
ผู้รักษาผลประโยชน์ของสำนักงาน
                 
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

            10. ข้อใดคือแนวทางในการบริหารงานสำนักงานสมัยใหม่
                 
                 
นำเครื่องจักรเครื่องมืออัตโนมัติไปใช้ในการปฏิบัติงาน
                 
ควรศึกษาหาวิธีจัดระบบและวิธีปฏิบัติงานสำนักงาน
                 
ปรับปรุงงานระบบงานการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับระบบการควบคุม
                 
รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
                 
ถูกทุกข้อ

         

Score =
เฉลยข้อสอบ :