ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งได้ 2 ระดับ 13 ทักษะ
1. ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน
       1. การสังเกต
       2. การวัด
       3. การคำนวณ
       4. การจำแนกประเภท
       5. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
       6. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
       7. การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
       8. การพยากรณ์
2. ทักษะกระบวนการขั้นผสมผสาน
       1. การตั้งสมมติฐาน
       2. การกำหนดนิยามเชิงปฎิบัติการ
       3. การกำหนดและควบคุมตัวแปร
       4. การออกแบบและดำเนินการทดลอง
       5. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป
แผนภูมิลำดับความซับซ้อนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 

Home