2.3 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process)

        หมายถึง  กระบวนการที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นหาความรู้จากธรรมชาติได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งประกอบด้วย
        1. วิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
        2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Skill)
        3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude)

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์  เป็นวิธีการที่มีระเบียบแบบแผน  นำไปใช้ในการค้นหาความรู้ใหม่  หรือใช้ในการทดสอบความรู้เดิมที่ได้มาแล้ว  ตลอดจนนำไปใช้ในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ