วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Method)

        หรือวิธีแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เป็นวิธีการแก้ปัญหาตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นระบบและมีลำดับขั้นตอนแน่นอน  ดังนี้
        1. ตั้งปัญหา
        2. การสร้างสมมติฐาน
        3. ตรวจสอบสมมติฐาน หรือขั้นทดลอง (ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล)
        4. วิเคราะห์ข้อมูล
        5. ลงข้อสรุป