ธาตุไนโตรเจน


ไนโตรเจนเป็นธาตุที่มีบทบาทมากในการเจริญเติบโตของพืชที่เห็นได้อย่างเด่นชัด เพราะไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของสารหลายชนิดในพืช เช่น
- เป็นองค์ประกอบของโปรตีนซึ่งอยู่ใน protoplasm ของพืช
- เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ ซึ่งช่วยเร่งและควบคุมปฏิกริยาต่างๆในพืช
- เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอโปรตีน ซึ่งเป็นสารสำคัญเกี่ยวกับระบบพันธุกรรมของพืช
- เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟีลล์ ซึ่งจำเป็นสำหรับขบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
สำหรับหน้าที่ที่สำคัญของธาตุไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่
1) ช่วยกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ และ
   ช่วยให้พืชตั้งตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต
2) ทำให้พืชมีใบสีเขียว
3) เพิ่มปริมาณโปรตีนในพืช
4) ควบคุมการออกดอกออกผลและการสะสมอาหารของพืช กล่าวคือ หากพืชได้รับธาตุไนโตรเจนในปริมาณที่เหมาะสม การออกดอกออกผลก็จะเป็นไปตามอายุของพืช แต่ถ้าหากพืชได้รับธาตุไนโตรเจนมากเกินไป ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ เป็นผลให้มีการออกดอกช้า พืชพวก root crops ก็จะเกิดหัวช้าและให้ผลผลิตต่ำ เพราะแป้งถูกนำไปใช้ในการสร้างใบเสียเป็นส่วนใหญ