ข้อมูลและประเภทของประชากร

ข้อมูล (Data) หมายถึง ตัวเลขหรือข้อความที่ได้จากหน่วยที่ให้ข้อมูลในเรื่องที่เรา สนใจศึกษา ซึ่งแบ่งตามแหล่งที่มาได้ 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และสามารถแบ่งตามลักษณะของข้อมูลได้ 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ นอกจากการแบ่งข้อมูลตามลักษณะดังกล่วา แล้วยังสามารถแบ่งข้อมูลตามระดับการวัดของข้อมูลได้ 4 ระดับดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แหล่งข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 แหล่ง ดังนี้
1.1แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ(PrimarySource)หมายถึง แหล่งหรือหน่วยตัวอย่างที่ให้ข้อมูล แก่นักวิจัยโดยตรง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแหล่งของข้อมูลโดยตรงจะทำให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้องและตรงกับความต้องการมากที่สุด
1.2แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ(SecounddarySource)หมายถึงแหล่งข้อมูลตั้งแต่ระดับที่2ขึ้นไป ซึ่งหมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยว กับเรื่องที่เราสนใจ โดยอาจจัดเก็บในรูปงานทะเบียน รายงาน หรือผลสรุปต่างๆ เราเพียงแต่ไปขอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้มาใช้
2.ประเภทของข้อมูล
2.1ข้อมูลเชิงคุณภาพ(QualitativeData) หมายถึงข้อมูลที่มีลักษณะบ่งบอกตาม ความสำคัญของข้อมูล ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่ามีค่ามากหรือน้อยพียงใด เช่น เพศ ขนาดของเสื้อ เป็นต้น
2.2ข้อมูล เชิงปริมาณ(QuatitativeData) หมายถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลข มีค่าที่สามารถวัด นับหรือเปรียบเทียบกันได้ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง รายได้ ยอดขาย จำนวนส่งของ เป็นต้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1.ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง(DiscreteData)เป็นข้อมูลที่มีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มหรือจำนวนนับซึ่ง เราสามารถแยกนับได้เช่นคะแนนสอบ อุณหภูมิ จำวนบุตรต่อครอบครัว เป็นต้น
2.ข้อมูลต่อเนื่อง(ContinuousData)เป็นข้อมูลที่มีค่าเป็นไปได้ทุกค่าในช่วงที่เรากำหนด ไม่สามารถแยกนับได้ เช่นส่วนสูง น้ำหนัก กำไร เป็นต้น
3.ระดับการวัดของข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
3.1ระดับนามบัญญัติ(Nominal Scale) หมายถึงข้อมูลที่ได้จาการแบ่งสิ่งของออกเป็น กลุ่มหรือเป็นพวก ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่พบในแต่ละกลุ่ม เช่น เพศ เป็นต้น
3.2ระดับแสดงลำดับ(Ordinal Scale) หมายถึงข้อมูลที่ได้จาการแบ่งสิ่งของออกเป็นกลุ่ม หรือเป็นพวก โดยการเรียงลำดับตามความสำคัญในการเปรียบเทียบ เช่นดีกว่า น้อยกว่า
3.3ระดับแสดงอันตรภาค(Interval Scale) หมายถึงข้อมูลที่มีค่าเป้นตัวเลขที่สามารถเรียงลำดับได้และสามารถวัดความแตกต่างในเชิงปริมาณได้แน่นอนแต่มีค่าไม่เป็นศูนย

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักสถิติ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร

DIRECTED BY RATIKORN MALAIN AND MINGKHUAM YARTEM AND NARUMOL SORIN COMPUTER SCIENCE 1 SAKONNAKHON UNIVERSITY