ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ฐานข้อมูลเบื้องต้น  การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายพื้นฐาน  การใช้ระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสารและสืบค้นอย่างมีจริยธรรม  กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป