Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) ความเป็นเจ้าขอ ง(Property) และความสามารถในการเข้าถึงได้ (Accessibility) ความหลากหลาย โลกาภิวัฒน์ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึกถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุมคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมแบบต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา เทคนิคการออกแบบ การวิเคราะห์อัลกอริทึม การหาประสิทธิภาพ  การแทนข้อมูล  การเรียงลำดับและค้นหาข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพ  การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมกับภาษาคอมพิวเตอร์

ความรูเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลเบื้องตน การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายพื้นฐาน การใชระบบเครือขาย เพื่อการสื่อสารและสืบคนอยางมีจริยธรรม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเลขฐาน  ประเภทข้อมูล นิพจน์เลขคณิต  นิพจน์ตรรกะ  ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  การวิเคราะห์ปัญหา  การเขียนผังงาน  คำสั่งเทียม  อัลกอริทึมแบบลำดับ  อัลกอริทึมแบบตัดสินใจ  และอัลกอริทึมแบบทำซ้ำ  และอัลกอริทึมแบบอื่น  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เช่น ภาษาซี  ภาษาซีพลัสพลัส  เป็นต้น

14023716

ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

2(2-0-4)

 

Chemical Occupational Health and Safety

              ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี  พิษวิทยาของสารเคมี  ผลต่อสิ่งแวดล้อม  การจัดการกากของเสียอันตราย  การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอันตรายจากสารเคมี

 

14021102

เคมีพื้นฐาน

3(3-0-6)

 

Fundamental Chemistry

 โครงสร้างอะตอมมวลสารสัมพันธ์ สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและธาตุทรานสิชัน  พันธะเคมี  สสารและสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี  กรด เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น 

 

 

14021106

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

1(0-3-0)

 

General Chemistry Laboratory 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นและหลักปฏิบัติการเคมี การกำจัดสารเคมี เกรดของสารเคมีและการใช้สารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี  เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐานให้ถูกต้อง การเตรียมสารละลายเบื้องต้น ศึกษาสมบัติของสารประกอบ ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว ปฏิกิริยาอุณหพลศาสตร์ การทดสอบวิเคราะห์แคตไอออน แอนไอออน

 

14021105

เคมีทั่วไป 1

3(3-0-6)

 

General Chemistry  1

โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพริ-เซนเททีฟและธาตุทรานสิชัน ก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตร์

 

14023201

เคมีอนินทรีย์ 2

3(3-0-6)

 

Inorganic Chemistry 2

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 14022201 เคมีอนินทรีย์ 1

เคมีของสารเชิงซ้อนในด้านโครงสร้าง การเรียกชื่อไอโซเมอร์ ทฤษฎีการเกิดพันธะในสารเชิงซ้อน ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์ ทฤษฎีคริสตัลฟิลด์ ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ทฤษฎีกลุ่มและสมมาตรของโมเลกุล ปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซ้อน สมบัติแม่เหล็กและสเปกตรัมอิเล็กตรอนของสารประกอบเชิงซ้อน

 

14023202

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2

1(0-3-0)

 

Inorganic Chemistry Laboratory 2

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 14022202  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับปฏิกิริยาของไอออนโลหะ การเตรียมสารอนินทรีย์  การเตรียมสารประกอบเชิงช้อน หาพลังงานสปลิททิงของสารประกอบเชิงช้อน  ทฤษฏีกลุ่มสมมาตร

 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นและหลักปฏิบัติการทั่วไปในการปฏิบัติการเคมี การกำจัดสารเคมี เกรดของสารเคมีและการใช้สารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐานให้ถูกต้อง การเตรียมสารละลายเบื้องต้น ศึกษาสมบัติเกี่ยวกับสารประกอบ ปฏิกิริยาสมดุลเคมี กรด-เบส ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น

ความสำคัญของไม้ผลทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ และการจำแนกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันศัตรูไม้ผล การใช้สารและสารควบคุมการเจริญเติบโต ในการบังคับการออกดอกและการติดผล การเก็บเกี่ยว การการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจำหน่าย


บทบาทความสำคัญ และประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจ  การศึกษาภูมิปัญญาด้านการเกษตร ในการผลิตผักพื้นบ้านและการนำไปใช้ประโยชน์ การจำแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก  ผักพื้นบ้านเขตเทือกเขาภูพาน เขตหนองหาร และลำน้ำสงคราม  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  การผลิตผักอินทรีย์ การปลูกและการดูแลรักษา  การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  การเก็บเกี่ยวและการตลาด

กระบวนการดำรงชีวิตของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงสภาพของพืช น้ำ   แร่ธาตุ แสง และฮอร์โมน กลไกและกระบวนการทางชีวเคมีของการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การขนส่ง     การคายน้ำ กระบวนการงอกและการพักตัวของเมล็ด

รายวิชา เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ นี้ ได้จัดแบ่งเนื้อหาไว้  11  หัวข้อเรื่อง  โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้ความรู้ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์โดยเน้นการผลิ ตเนื้อและผลิตภัณฑ์จากโคและสุกร โดยในส่วนของบทนำจะเป็นภาพรวมของการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ของสุกรและโคในประเทศไทย ในการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั้นผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างของกล้ามเนื้อและ องค์ประกอบของเนื้อสัตว์ เพื่อทำการผลิตเนื้อสัตว์โดยใช้วิธีการฆ่าที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อการตัดแต่งซากที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์ภายหลังการฆ่ามีความสำคัญและจำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดเช่นกัน ในส่วนของการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ความรู้เกี่ยวกับการถนอมรักษาอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) รวมถึงการใช้มาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา เพื่อให้การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมาตรฐานและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้โดยการตอบคำถามท้ายบท

ผู้จัดทำผลงานหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์นี้ จะให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษา ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่  การงาน  ชีวิตประจำวัน  เพื่อประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเอง ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติต่อไป